Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Ogólne zasady i warunki użytkowania

Ogólne zasady i warunki użytkowania

 

Witamy na stronie eurovat.eu. Łącząc się ze stroną potwierdza Pan(i), że zapoznał(a) się, zrozumiał(a) i akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń z niniejsze Ogólne zasady i warunki użytkowania oraz Politykę przetwarzania danych osobowych.

1. Definicja

Firma publikująca stronę (zwana dalej „spółką”) :

EUROVAT

Adres: 5 Impasse de l’Espéranto, 44800 SAINT-HERBLAIN - France
Rodzaj spółki: Spółka akcyjna uproszczona
Kapitał podstawowy: 57.600 Euros
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem: B 399 380 005 R.C.S. NANTES
Nr VAT: FR04 399 380 005
E-mail: contact@eurovat.fr
Telefon: + 33 (0)2 40 92 12 13
Redaktor odpowiedzialny: Jean-Philippe Oesterlé

Projektowanie techniczne i rozwój strony:

MOTION4EVER

Spółka akcyjna, z kapitałem podstawowym 20 000 euro, z siedzibą pod adresem
5 Boulevard Ampère 44770 CARQUEFOU - Francja
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w NANTES pod numerem 528 633 605
Telefon: + 33 (0)2 40 52 78 30
Strona internetowa: www.motion4ever.com

Hosting:

OCEANET TECHNOLOGY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem podstawowym 1 530 000 euro, z siedzibą pod adresem
2 impasse Joséphine Baker – 44 800 SAINT-HERBLAIN - Francja
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w NANTES pod numerem 408 893 063
Telefon: + 33 (0)2 28 03 78 78
Strona internetowa: www.oceanet-technology.com

Spółki mają w ramach Grupy Total oddzielną tożsamość prawną i niezależny status prawny. Spółka publikująca stronę internetową należy do Grupy Total. „Total” lub „Grupa Total” są czasem używane na stronie dla ułatwienia i odnoszą się ogólnie do TOTAL S.A. (spółka holdingowa) oraz jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych. Podobnie zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej (np. „my”, „nas”, „nasz” itd.) używane są w odniesieniu do Spółki i którejkolwiek spółki w ramach Grupy Total ogólnie lub do podmiotów z nią współpracujących. Określenia te używane są również w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba identyfikacji konkretnej spółki lub spółek. Z użycia takich określeń nie można wnioskować, że TOTAL S.A. lub którakolwiek ze spółek zależnych lub podmiotów powiązanych jest zaangażowana w działalność i zarządzanie jakiejkolwiek innej spółki Grupy Total.

2. Informacje dotyczące działalności

Strona internetowa przedstawia informacje dotyczące niektórych obszarów działalności Spółki i Grupy Total. Informacje udostępniane są jako informacje ogólne bez wskazania na jakieś konkretne przeznaczenie. Spółka ma prawo zmieniać informacje zamieszczone na stronie w każdym momencie i bez uprzedzenia.

3. Własność intelektualna

3.1. Własność spółki. Wszystkie informacje lub dokumenty (teksty, obrazy animowane i statyczne, bazy danych, nagrania, zdjęcia, informacje dotyczące know-how oraz wymienianych produktów) zamieszczone na stronie internetowej, jak również wszystkie elementy stworzone na potrzeby strony, a także jej ogólny układ są własnością Spółki lub spółek należących do Grupy Total i są przedmiotem praw do korzystania, powielania i szerzenia, które zostały wskazanym podmiotom zagwarantowane. Takie informacje, dokumenty lub elementy objęte są prawem do ochrony przed powielaniem, o ile zostały udostępnione za pośrednictwem tej strony internetowej. Żadnemu podmiotowi nie udzielono w związku z prawami własności intelektualnej zezwolenia ani prawa w szerszym zakresie niż do przeglądania strony internetowej.
Powielanie dokumentów dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych na potrzeby osobiste i prywatne. Każdorazowe powielanie i wykorzystanie dokumentów przeprowadzone w innym celu jest formalnie zakazane i wymaga uprzedniego oficjalnego zezwolenia wydanego przez Spółkę. W każdym wypadku, powielanie informacji zamieszczonych na stronie za uprzednim zezwoleniem musi zawierać informacje dotyczące źródła i w odpowiedni sposób informować o własności intelektualnej.

3.2. Znaki rozpoznawalne. O ile nie wskazano inaczej, nazwy spółek, logotypy, produkty i marki wymienione na stronie internetowej stanowią własność Spółki lub spółek należących do Grupy Total i są przedmiotem praw do korzystania, powielania i reprezentowania/szerzenia, które zostały wskazanym podmiotom zagwarantowane. Nie wolno z nich korzystać bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydanego przez Spółkę.

3.3. Bazy danych. Spółka jest zarządcą bazy danych na stronie internetowej i Spółka jest właścicielem każdej udostępnionej bazy danych. Nie wolno pozyskiwać ani ponownie wykorzystywać znaczącej części jakościowej lub ilościowej baz danych, za wyjątkiem wykorzystania na prywatne potrzeby.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

4.1. Prawo do wykorzystania informacji. Każda osoba odwiedzająca stronę internetową, udostępniająca informacje, zobowiązuje się wobec Spółki do przeniesienia wszystkich praw związanych ze wskazanymi informacjami i upoważnia Spółkę do korzystania z nich. Informacje, które są udostępniane przez odwiedzających stronę powinny być uznawane za niepoufne. Jednakże udostępniane informacje stanowią dane osobowe jak zostały one określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wiąże się to ze zobowiązaniem do przetwarzania wskazanych informacji w oparciu o naszą Politykę Ochrony Danych Osobowych która stosuje się w odniesieniu do niniejszej strony internetowej.

4.2. Zgodność z przepisami prawa. Każda osoba odwiedzająca stronę internetową potwierdza też, że zamierza stosować się do niniejszych regulacji i obowiązujących przepisów prawa, a z szczególności:

  • Posiada wymagane możliwości i środki do dostępu i korzystania ze strony internetowej.
  • Sprawdziła, że używana przez nią konfiguracja sprzętu informatycznego nie zawiera wirusów oraz że działa bez zarzutów.
  • Zobowiązuje się wobec Spółki i jej partnerów, że w stosownych przypadkach będzie postępować zgodnie z prawem do wykorzystania udostępnionych informacji (nie będących danymi osobowymi).
  • Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i jest w konsekwencji zobowiązana do wykorzystania i ochrony kodów dostępu oraz haseł, które Spółka może jej przekazać w celu dostępu do wskazanych części strony. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do strony internetowej w przypadku nieprzestrzegania zasad korzystania lub prób łamania zasad korzystania.

5. Łącza hipertekstowe

5.1. Aktywacja łączy. Spółka oficjalnie uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności związanej z zawartością stron internetowych do których przekierowują łącza. Wskazane łącza proponowane są użytkownikom strony internetowej w postaci usług. Zachęcamy do przeczytania ogólnych zasad i warunków oraz z polityki ochrony danych osobowych strony internetowej w celu zapoznania się w ich zastosowaniem. Decyzja dotycząca korzystania z łączy podejmowana jest wyłącznie przez użytkowników strony internetowej. W każdej chwili możemy zmienić lub usunąć łącze z niniejszej strony internetowej.

5.2. Zgoda na zamieszczenie łącza. W przypadku zainteresowania zamieszczeniem łącza hipertekstowego na niniejszej stronie internetowej, należy uzyskać uprzednią pisemną zgodę Spółki, o którą ubiegać się można za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego dokumentu.

6. Oficjalny wniosek

6.1. Informacje. Informacje („informacje”) dostępne na niniejszym serwerze www (Word Wide Web) udostępniane są w dobrej wierze. Informacje, w momencie ich publikacji na stronie internetowej, uznawane są za zgodne z prawdą. Jednakże Spółka nie twierdzi ani nie gwarantuje, że informacje są zrozumiałe i precyzyjne. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z opierania się na tychże informacjach. Informacje udostępniane są pod warunkiem, że użytkownik lub inna osoba będąca ich odbiorcą jest w stanie wskazać szczególny powód ich wykorzystania. W żadnych okolicznościach Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z powoływania się na wspomniane informacje, wykorzystania ich lub korzystania z produktów, do których się odnoszą. Informacje nie powinny być postrzegane jako rekomendacje do korzystania informacji, produktów, procesów, wyposażenia lub wzorów naruszających ochronę patentową, prawa autorskie lub wykorzystujących w niewłaściwy sposób zastrzeżony znak towarowy. Spółka uchyla się od jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności w przypadku, gdy korzystanie z informacji narusza ochronę patentową, prawa autorskie lub w niewłaściwy sposób wykorzystuje zastrzeżony znak towarowy.


Spółka oraz wszystkie należące do niej bezpośrednio i pośrednio spółki zależne lub podmioty powiązane, a także każda inna spółka należąca do Grupy Total kategorycznie odrzuca każdy rodzaj interpretacji zawartości swojej strony internetowej, mogący porównywać ją do oferty sprzedaży lub zachęty do nabycia udziałów lub innych notowanych lub nienotowanych dokumentów zbywalnych. Nie wydane zostały żadne wyraźne lub dorozumiane elementy stanowiące gwarancję w związku z handlowym charakterem udzielonych informacji oraz ich przydatności do wskazanego celu, jak też produktów, co których wskazane informacje się odnoszą. W żadnych okolicznościach Spółka nie zobowiązuje się do uaktualniania lub poprawiania informacji rozpowszechnionych w internecie lub na swoim serwerze. Podobnie też Spółka zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub poprawiania zawartości swojej strony internetowej w każdym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.

6.2. Dostępność. Spółka nie gwarantuje, że strona internetowa będzie działać bez przerwy lub że serwery zapewniające dostęp do niej będą działać i/lub że strony internetowe podmiotów trzecich, do których przekierowują hiperłącza nie będą zawierały wirusów..

7. Uaktualnienia ogólnych zasad i warunków użytkowania strony internetowej oraz obowiązujące przepisy prawa

Spółka ma prawo uaktualniać niniejsze Ogólne Zasady i Warunki Użytkowania strony internetowej w każdym momencie. W związku z powyższym zachęcamy do regularnego zapoznawania się z najnowszą wersją obowiązujących Ogólnych Zasad i Warunków Użytkowania. Niniejsze ogólne zasady i warunki użytkowania strony internetowej podlegają obowiązującym przepisom prawa.

8. Dane kontaktowe

Wszelkie zapytania dotyczące warunków użytkowania strony internetowej należy kierować pod adres mailowy contact@eurovat.fr lub w formie pisemnej na adres:

EUROVAT – Service Marketing, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France