Condizioni Generali di Uso

Общи условия за ползван

 

Добре дошли в сайта eurovat.eu. Свързвайки се с уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте приели без ограничение или резерви настоящите Общи условия за ползване и Политиката за защита на личните данни.

1. Идентичност

Компанията-издател на този уебсайт (наричана тук „Компанията“):

EUROVAT

Централен офис: 5 Impasse de l’Espéranto, 44800 SAINT-HERBLAIN - France
Класификация: Опростено акционерно дружество
Основен капитал: 57.600 Euros
Търговски и фирмен регистър: B 399 380 005 R.C.S. НАНТ
ДДС №: FR04 399 380 005
Имейл: contact@eurovat.fr
Телефон: + 33 (0)2 40 92 12 13
Директор публикации: Jean-Philippe Oesterlé

Технически дизайн и разбработка на уебсайта:

MOTION4EVER

Дружество с ограничена отговорност, основен капитал 20 000 евро, адрес на централния офис бул. „Ампер“ №5, 44770, КАРКЕФУ - Франция
Регистрирано в Търговския регистър на гр. Нант под номер: 528 633 605
Телефон: + 33 (0)2 40 52 78 30
Уебсайт: www.motion4ever.com

Хостинг:

OCEANET TECHNOLOGY

Компания с ограничена отговорност, основен капитал 1 5530 000 евро, с централен офис ул. „Жозефин Бейкър“ №2, Сент Ерблен 44 800 – Франция.
Регистрирана в Търговския регистър, гр. Нант, под номер 408 893 063
Телефон: + 33 (0)2 28 03 78 78
Уебсайт: www.oceanet-technology.com

Компаниите в групата Total имат самостоятелен юридически статут и независима правосубектност. Компанията, издаваща този уебсайт, принадлежи към групата Total. „Total“ и „групата Total“ се използват като взаимозаменяеми за удобство в този сайт, когато се има предвид TOTAL S.A. (холдинговото дружество) и неговите дъщерни дружества и филиали. Съответно, думите „ние“, „нас“ и „наш“ обозначават Дружеството или дружествата в рамките на групата Total въобще или техните служители. Тези местоимения се използват също когато смисълът не изисква изричното посочване на конкретно дружество или дружества. Този изказ не означава, чеTOTAL S.A. или някое от неговите дъщерни дружества или филиали имат участие в търговската дейност или управлението на други компании от групата Total.

2. Информация относно дейностите

Уебсайтът поднася информация за определени дейности на Дружеството и групата Total. Тя се предоставя като обща информация, без амбицията да изпълнява конкретно предназначение. Дружеството си запазва правото да променя информацията на уебсайта по всяко време и без предизвестие.

3. Интелектуална собственост

3.1. Собственост на Дружеството. Всичката информация или документи (текст, анимирани или статични изображения, бази данни, звуци, снимки, ноу-хау или цитирани продукти) съхранявани на уебсайта, както и всички елементи създадени за този сайт и неговата цялостна структура са собственост на Дружеството или на фирмите в рамките на Тотал груп, или са обект на права за ползване, копиране или оповестяване пред обществеността, след съответното разрешение. Тази информация, документи и продукти са обект на закона защитаващ авторското право, тъй като са обществено достояние посредством този уебсайт. По отношение на правото на интелектуална собственост, на нито една страна не се предоставя лиценз или друго право, различно от разглеждането на този уебсайт.
Копирането на документи от уебсайта се разрешава единствено като информация за лично и частно ползване. Всяко копиране или използване на екземпляри за други цели е официално забранено и подлежи на предварително и формално разрешение от Дружеството. Във всички случаи, разрешеното копиране на информацията, съхранявана на този сайт, трябва да посочва източника и да съдържа ясни препратки към собственика й.

3.2. Отличителни знаци. Освен ако не е указано друго, фирмените наименования, логотипи, продукти и марки, цитирани на уебсайта, са собственост на Дружеството или дружествата от Тотал груп или са обект на права на ползване, копиране или представяне/оповестяване пред обществеността, след изрично разрешение за това. Не можете да ги използвате, без преди това да получите писмено разрешение от Дружеството.

3.3. Бази данни. Дружеството контролира базите данни на сайта и е собственик на всички публикувани бази данни. Вие не можете да изтигляте или да използвате повторно значителна качествена или количествена част от базите данни, включително за частни цели.

4. Вашите ангажименти

4.1. Право на ползване на информация. Всеки посетител на сайта, подаващ информация, предоставя на Дружеството всички предаваеми права относно въпросната информация и упълномощава Дружеството да я използва. Предоставена от посетителите информацията, която няма да се счита за поверителна. Все пак, предоставената информация съставлява лични данни, съгласно приложимите законови норми, затова ние се задължаваме да обработваме въпросната информация в съотвествие нашата Политика за защита на личните данни, която важи за този уебсайт.

4.2. Законосъобразност. Всеки посетител на сайта потвърждава, че съблюдава тези мерки и относимото законодателство, по-специално:

  • Притежава способността и средствата, необходими за достъп до сайта и неговото ползване.
  • Уверил се е, че използваната IT конфигурация не съдържа вируси и е в пълна изправност.
  • Дава правото на Дружеството и партньорите, когато е приложимо, да използват предоставената информация (с изключение на личните данни).
  • Трябва да спазва поверителност и съответната отговорност за използването и сигурността на кодовете за достъп и паролите, изпратени му от Дружеството, за достъп до определени раздели. Дружеството си запазва правото да преустанови Вашия достъп до сайта в случай на неправомерно ползване или опит за неправомерно ползване на въпросния достъп.

5. Хипертекстови връзки

5.1. Активиране на връзки. Дружеството се отказва официално от всякаква отговорност по отношение на съдържанието на сайтове, към които помества връзки. Въпросните връзки се предлагат на потребителите на този сайт само като услуга. Запознайте се с общите условия и политиката за защита на личните данни на тези сайтове, за да сте наясно с тяхната практика. Решението за ползване на връзките принадрежи изцяло на потребителите на сайта. Ние можем да променим или да изтрием връзка на този уебсайт по всяко време.

5.2. Оторизация на връзката. Ако искате да създадете хипертекстова връзка към този сайт, трябва да получите предварително писмено разрешение от Дружеството, ползвайки данните за контакт, посочени в края на документа.

6. Официално известие

6.1. Информация. Информацията („Информацията“), достъпна на този сървър www (World Wide Web), се предоставя добросъвестно. Тази Информация се счита за вярна, когато е публикувана на сайта. Все пак, Дружеството не твърди и не гарантира, че информацията е изчерпателна или точна. Вие поемате всички рискове, произтичащи от решението да се доверите на информацията. Информацията се предоставя при условие, че вие или друг неин потребител може да прецени нейната адекватност за конкретната цел, преди да я използва, Дружеството при никакви обстоятелства няма да поеме отговорност за наранявания, произтекли от доверяване на въпросната Информация, нейното ползване или ползването на цитиран продукт. Информацията не трябва да се възприема като препоръка за използване на информация, продукти, процедури, оборудване или формули, нарушаващи патент, авторско право или регистрирана търговска марка. Дружеството се отказва от всякаква пряка или косвена юридическа отговорност, в случай че използването на Информацията нарушава патент, авторско право или регистрирана търговска марка.


Дружеството и всички пряко или косвено притежавани дъщерни дружества или филиали и всяко дружество в групата Total категорично отхвърля всяка интерпретация, която може да сведе съдържанието на нейните сайтове до оферта за покупка или подбуждане към придобиване на акции или други търгуеми или нелиствани оборотни ценни книжа. Не даваме никаква изрична или мълчалива гаранция относно търговския характер на предоставената Информация или нейната целесъобразност, нито за цитираните в нея продукти. Дружеството при никакви обстоятелства не се наема да актуализира или коригира Информацията, разпространявана по интернет или на неговите уеб сървъри. Аналогично, Дружеството си запазва правото да допълва или да променя съдържанието на своя сайт по всяко време без предизвестие.

6.2. Наличност. Дружеството не гарантира, че сайтът ще функционира без прекъсване или че сървърите, предоставящи достъп до него, ще работят и/или че сайтове, явяващи се трети страни, към които сайтът съдържа хипертекстови връзки, не съдържат вируси.

7. Актуализация на условията за ползване на сайта и приложими правни норми.

Дружеството може да актуализира Условията за ползване на сайта по всяко време. Затова Ви призоваваме да се консултирате редовно с актуалните Условия за ползване, които са в сила. Тези общи условия за ползване на сайта подлежат на приложимите правни норми.

8. Данни за контакт

Можете да отправите всички въпроси относно ползването на сайта по електронната поща до contact@eurovat.fr или по пощата на този адрес:

EUROVAT – Service Marketing, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - France