FAQ

Възстановяване на ДДС

  КОЙ ИМА ПРАВО ДА ВЪЗСТАНОВЯВА ДДС ОТ ЧУЖБИНА ?

  За да имате право да възстановите вашето ДДС, вие трябва :

  • Да  извършвате превоз на стоки
  • Да нямате N° по ДДС в страните, в които го възстановявате
  • Да използвате превозни средства с тегло от минимум  3,5 тона.
  В КОИ ДЪРЖАВИ МОГА ДА ВЪЗСТАНОВЯ ДДС - ТО ?
  • Във всички страни- членки на Европейския съюз
  • В някои страни, имащи сключени взаимни споразумения : Норвегия и Швейцария
  НА КОИ ПОКУПКИ МОГА ДА ВЪЗСТАНОВЯ ДДС -ТО ?

  Вие може да възстановите ДДС на повечето от вашите стоки, както и на свързаните с вашата дейност на превозвач услуги : дизелово гориво, пътни такси, AdBlue, смазочни материали, ремонти, аксесоари, разноски за паркинг, технически прегледи , миене на тежкотоварни автомобили, хотел, храна, такси за преминаване на тунели и мостове…

  Списъкът на стоките и услугите, за които е възможно възстановяването на ДДС, е различен за всяка държава. 

  КОЛКО ВРЕМЕ ТРЯБВА ДА ЧАКАМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДДС ?

  Срокът за възстановяването на ДДС е различен за всяка една държава.

  Според закона, данъчните власти имат на разположение срок от максимум 4 месеца за обработката на всяко едно искане за възстановяване на ДДС. В действителност обаче, в различните държави, този срок може да бъде по-дълъг или по-кратък.

  За да имате по-точна представа за установените от ЕвроВАТ срокове, вижте данните на страница « възстановяване на ДДС »

  МОГА ЛИ ДА ИЗБЕГНА ИЗЧАКВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ СРОКОВЕ?

  Да, като изберете офертата за ускорено възстановяне на ДДС. Запознайте се с нашите предложения или пък се свържете с нас, за да научите повече за тях.

  КАКЪВ Е МИНИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА СУМИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ДДС ?
  • 400 € за едно тримесечие
  • 100 € за годишен иск

Възстановяване на акцизи

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ « АКЦИЗИТЕ » ?

  Това са данъци, специфични за дизеловото гориво.

  КОЙ МОЖЕ ДА ВЪЗСТАНОВЯВА АКЦИЗИТЕ ВЪРХУ ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО?

  Евроват възстановява акцизите върху дизеловото гориво в полза на превозвачите, установени в Европейския съюз. Превозвачите трябва да извършват превоз на стоки, а ЕвроВАТ освен това трябва да бъде този, който възстановява тяхното ДДС. Използваните превозни средства трябва да са с тегло от минимум 7,5 тона.

  Те трябва да бъдат в състояние да предоставят талоните за МПС и договорите за наем/лизинг, както и фактурите със съответните списъци за зареждане с гориво.

  В КОИ ДЪРЖАВИ МОГА ДА ВЪЗСТАНОВЯ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО ?
  • Франция
  • Белгия
  • Испания
  • Италия
  • Словения
  • Унгария
  НА КОИ СТОКИ МОГА ДА ВЪЗСТАНОВЯ АКЦИЗИТЕ ?

  Единствено върху дизеловото гориво.

  КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗИТЕ ?

  Срокът за възстановяване на акцизите е различен за всяка една държава; той варира от 1 месец до близо 2 години. Вие може да намерите приблизително изчисление на установените от ЕвроВАТ срокове на нашата страница данъци върху дизеловото гориво.

Законът Макрон (Loi Macron) относно командированите шофьори във Франция

  КАК ДА ПРЕДАДЕМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КОМАНДИРОВАНЕ ?

  Удостоверението за командироване трябва да бъде предадено на нехартиен носител, посредством сайта на френското правителство SIPSI.

  ПО КАКЪВ НАЧИН СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРОВЕРКИТЕ ?

  Проверките могат да бъдат извършвани от всички френски власти (данъчните органи, митницата, DREAL…), както на пътя, така и на местата за почивка.

  КАКВО Е МИНИМАЛНОТО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ?

  Задължителното брутно минимално заплащане възлиза на 9,76 евро на час.

  Вие може да намерите по-подробна информация относно размера на заплатата, която трябва да осигурявате на вашите  командировани във Франция шофьори, в следната предоставена от френското правителство  таблица.

  КОИ СА ПРАВИЛАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАМЕ ОТНОСНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ?

  Ние ви съветваме да разгледате следната таблица, предоставена от френското правителство.

   

  КОИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ ВЪВ ФИШОВЕТЕ ЗА ЗАПЛАТА ?

   

  Задължителните данни, които трябва да присъстват във фишовете за заплата (или в свързаните с тях документи) според Постановление № 2016-418 от 7 април 2016 г., са следните:

  Нанесените във фиша суми са брутни и се изписват в евро.

  • Брутното почасово заплащане конвертирано в евро, в това число и допълнителното възнаграждение за положен извънреден почасов труд, както и предвидените в закона или в съответните договори добавки към заплатата.
  • Периодът и работното време, за които се изплаща заплатата. Трябва да се прави разлика между работните часове, заплатени по нормална ставка, и часовете, за които се изплаща добавка.
  • Отпуските и официалните празници със съответно заплащане от страна на работодателя.

  Нанесените във фиша суми са брутни и се изписват в евро.

  КАКВИ СА ПРЕДВИДЕНИТЕ САНКЦИИ В СЛУЧАИ НА НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА МАКРОН ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА ШОФЬОРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ ?

  В превозното средство липсва удостоверението за командироване или същото е неизрядно: максимум 750 €.

  В превозното средство липсва трудовият договор на работника или, при необходимост, споразумението за неговото предоставяне на разположение: максимум 450 €.

  Неспазването на изискването за минималното трудово заплащане във Франция може да доведе до глоба, достигаща до 2000 € на командирован шофьор, и до 4 000 € при повторно нарушение.

  Общата сума на глобите, които могат да бъдат наложени в една и съща фирма : максимум 500 000 €.

  КАКВА Е РОЛЯТА НА ЕВРОВАТ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ СЪГЛАСНО ЗАКОНА МАКРОН ОТНОСНО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ВЪВ ФРАНЦИЯ ?

  ЕвроВАТ Ви представлява официално по време на вашите пътувания във Франция, както и в случай на проверки от страна на властите. Дружеството съхранява вашите оправдателни документи за предвидения в закона период от 18 месеца след изтичането на крайния срок на удостоверението за командироване, като гарантира тяхната поверителност.

  ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕМ ЕВРОВАТ ЗА ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ФРАНЦИЯ?

  ЕвроВАТ се ползва от уменията си, придобити по време на неговата повече от 20 годишна практика в областта на възстановяването на ДДС, както и на съответните такси :

  • Задълбочени познания в областта на международните превози
  • Експертен опит в обработката на административните документи
  • Солиден експертен опит в работата с данъчните власти и митниците.
  • Качествено обслужване на клиентите, от екип говорещ на повече от 10 езика и родом от държавата за която отговаря.
  КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА МАКРОН ОТНОСНО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ВЪВ ФРАНЦИЯ ?

  Законът Макрон изисква от всички чуждестранни шофьори, които извършват каботаж или транспортна дейност от или към Франция, да се подчиняват на установените във Франция правила в областта на :

  • възнаграждението (Законово регламентираната минимална работна заплата (SMIC), която е минималната работна заплата за Франция, трябва да бъде приложима спрямо тях),
  • професионална равнопоставеност,
  • продължителност на работното време,
  • условия на работа
  • ...

  Също така, чуждестранните фирми, които командироват тяхните шофьори, трябва да имат представител, пребиваващ във Франция.

  КОИ ПРЕВОЗВАЧИ СА ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗАКОНА МАКРОН ОТНОСНО КОМАНДИРОВАНЕТО НА ШОФЬОРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ?

  Превозвачите, засегнати от закона « Макрон » относно командироването на шофьори във Франция, са тези, които извършват следните услуги :

  • каботаж или
  • превоз на стоки или на хора от или към Франция

  Отнася се до всички транспортни средства, независимо от тяхната големина или от тяхното тегло.

  Законът Макрон относно автомобилния превоз във Франция не се отнася до операциите, свързани с обикновено транзитно преминаване, и не касае независимите превозвачи.

  КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ШОФЬОРА, КОИТО ТОЙ ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВА В КАМИОНА ?

  През цялото време на извършване на превоза във Франция, шофьорът трябва да съхранява в превозното средство следните документи :

  • Един екземпляр от удостоверението за командироване, създадено на сайта на информационната система за международни услуги SIPSI.
  • Едно копие от своя трудов договор
  • Ако шофьорът е от фирма за временна заетост : копие от допълнителното споразумение към неговия трудов договор, както и от споразумението за предоставянето му на разположение
  КАКВИ ДОКУМЕНТИ / ДАННИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЪВ ФРАНЦИЯ ?

  Чуждестранноата транспортна фирма, командироваща шофьори във Франция, трябва да предостави на своя представител следните документи :

  • Един екземпляр от удостоверението за командироване (то ще бъде автоматично предадено на представителя чрез сайта на SIPSI)
  • Договорът, сключен с представителя, както и пълномощното за представителство
  • Фишовете за заплата на всеки един шофьор, за всеки един месец от неговото пребиваване във Франция
  • Доказателство за изплатени заплати.

  Френският представител трябва да съхранява тези документи в продължение на 18 месеца след изтичане на срока на удостоверението за командироване. В случай на проверка, той трябва да ги предостави незабавно на френските власти.

  КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВАЛИДНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КОМАНДИРОВАНЕ ?

  КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВАЛИДНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КОМАНДИРОВАНЕ ?